işletme çeşitleri

kaç çeşit işletmelerin olduğu
15.2.2011 15:44:06 0 comment 13465 times

isletme çeşitleri
1. Tek Kişi İşletmeleri: Tek kişi
işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme
biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi
işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve
denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir.
Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. Sermayelerinin
yetersiz olması ve alacaklılara karşı sınırsız sorumluluk üstlenmeleri,
büyümelerine engeldir.           

2. Şirketler: Ortak
ekonomik amaç ve çıkarları gerçekleştirmek, ya da belli bir ekonomik
amaç ve çıkarın gereği olarak birden çok kişilerin emek ve sermayelerini
bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmelere şirket denir. Bir
ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin
bulunması gereklidir:
              - Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu
kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu kişilere ortak, hissedar,
şerik veya pay sahibi denir.
              - Ortak bir amacın bulunması gereklidir.
              - Ortak amaca ulaşabilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmalıdır.
              - Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir.

2.1. Adi Şirketler: İki
veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve
emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirket
sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket 

modelidir. Borçlar Kanununa tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri 
bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde  
ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı      

ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket 
etmek zorundadırlar.           

-Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. 
              -Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile
kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi
belirlenmemişse Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar
payları eşittir
              - Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
              - Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
              - Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar 
              - Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu  değildir.
              -Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu
bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.
              -Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne
kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak
konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve
ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde,
bu ortak zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu
ortak  sorumluluktan muaf olamaz. Ticaret unvanı kullanmak zorunda
değildir.
              -Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde iştirak halinde
mülkiyet söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi
payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Adi Şirket daha çok geçici
ortaklıklarda kurulmalı,sürekli işlerle ilgili olarak
bu yola gidilmemelidir.           

2.2. Ticaret Şirketleri: Ticaret şirketleri özelliklerine göre ikiye ayrılır.           

2.2.1. Şahıs Şirketleri:Tüzel
kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket
türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak
sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan
ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve
ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi
uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez.
Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü
kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek
kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile)
sorumludurlar.  Şahıs şirketleri TTK'ya göre ikiye ayrılır. Kollektif
şirket ve Komandit şirket

- Kollektif Şirketler:
Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, 
gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin 
sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan  şirket
türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret
unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan,
ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu
olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir. Şirketin yönetiminden her
ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer
ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete
yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif
şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya
zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen
oranlarda bölüşebilirler.           

- Komandit Şirketler:
Kolektif şirketin bir çeşidi olup, ortaklardan bir veya birkaçının
sorumluluğu sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete
katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız
olan ortaklara "komandite ortak", sınırlı olanlar da "komanditer ortak"
denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer
ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler
komandite ortaklar tarafından yönetilirler. Komanditer ortaklar
yılsonunda hesaplarını denetleyebilirler ve kârdan sermayeleri oranında
pay alırlar. Ticaret hayatında bu şirket türüne fazla rastlanmamaktadır.

Komandite ortak: Sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan ortaktır. Şirketin yönetimine seçilebilirler ve gerçek kişilerden oluşur. Komanditer ortak:
Sormluluğu şirketteki sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Şirketin
yönetimine seçilemezler. Komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişiler
olabilir. 
              
       Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan
birinin ismi ile şirket konusunu gösterecek bir ibareyi taşımalıdır.
Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad  ve
soyadının bulunması yasaktır. Komandit şirketlerin idare ve temsili
komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması
gereken hususlar ile tescil  işlemlerinde aranan evrak komandit
şirketler için de geçerlidir. Komandit şirketler Adi Komandit ve
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.

Permalink Add to del.icio.usDigg!Share on FacebookShare on Google BuzzReddit!Stumble it!

No comments yet ! Wanna write one? Go ahead ;)


Additional allowed tags : [quote]...[/quote], [user]...[/user]
:
:
: will not be displayed ! (but will show your Gravatar)
:
: